Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató "A Balaton mindenkié!" című aláírásgyűjtésen résztvevők részére


A Balaton mindenkié!

Támogatom Potocskáné Kőrösi Anita kezdeményezését, melynek célja, hogy fellépjünk közösen a Balaton kisajátítása és beépítése ellen, valamint megvédjük együtt a nemzeti kincsünket, a magyar tengert!

Adatkezelő megnevezése: Potocskáné Kőrösi Anita
A tényleges adatkezelés helye: 8600 Siófok, Koch Róbert utca 6. 2/3/10.
Adatkezelő e-elérhetősége: info@egyuttabalatonert.hu

Potocskáné Kőrösi Anita (továbbiakban: Potocskáné Kőrösi Anita vagy Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását. A tájékoztató időbeli hatálya 2021. április 9. napjától visszavonásig tart.


"A Balaton mindenkié!" című kampány adatkezelésének folyamata

Potocskáné Kőrösi Anita aláírásgyűjtő kampányt indít, melynek célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a Balaton kisajátítására és beépítésére, mely nemcsak a magyar emberek Balaton-parthoz való hozzáférését gátolja, de visszafordíthatatlan ökológiai károkat okoz a magyar tengernél.

Az összegyűjtött adatokat az Adatkezelő másnak nem adja át, kizárólag statisztikai adatokat közöl annak érdekében, hogy a kitűzött célt elérje.

A programot bármely személy támogathatja, aki a céljával egyetért. A támogató aláírás mellett az Adatkezelő kezeli az érintett nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, és születési évét. Az adatokat az érintett hozzájárulásával, írásbeli nyilatkozat alapján kezeli.

Tekintettel arra, hogy a program hosszútávú célokat valósít meg, az Adatkezelő az adatokat az érintett törlési kérelméig, vagy a cél eléréséig, de maximum 2022. május 31-ig kezeli.

A program támogatása papíralapon, az Adatkezelő meghatalmazott képviselőinél megtehető, valamint online formában a https://www.egyuttabalatonert.hu/ oldalon.

Lehetőség van hírlevélre feliratkozni, melyet külön nyilatkozatban tehet meg az érintett. 

Amennyiben az érintett a hírlevélre nem iratkozik fel, megadhatja e-mail címét annak érdekében, hogy a petícióval kapcsolatos információkról, a Balatonnál zajló kisajátítási és beépítési folyamatokról tájékoztatást kapjon. 

Amennyiben az e-mail címét megadja, de a hírlevélre nem iratkozik fel, a petíció témáján kívül más témában az Adatkezelő nem keresi meg elérhetőségén. 

Az online formában történő adatkezelés során az érintettek által elküldött adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg és kezelheti. 

A papíralapú gyűjtés során a gyűjtést kizárólag olyan személy végezheti, aki meghatalmazással rendelkezik az Adatkezelő részéről. 

A gyűjtést végző személyek az általuk kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelőnek adják át, azt más célra nem használják fel, arról másolatot nem készítenek.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés politikai kampány része, így az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás politikai véleménynek minősülhet, vagy abból az érintett politikai véleménye kikövetkeztethető. 

Ezért adatkezelő az általa kezelt adatokat különleges személyes adatként kezeli, és erre felhívja az érintettek figyelmét is.


"A Balaton mindenkié!" című kampány adatkezelése

adatkezelés célja: a Balatonnál zajló kisajátítási és beépítési folyamatokkal kapcsolatos kampány támogatottságának felmérése, azokból az illetékes szervek felé statisztikai adatok generálása

kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési év

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett hozzájárulása, a politikai véleményre vonatkozó különleges adatok kezelésére a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, az érintett kifejezett hozzájárulása ad feloldozást

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de maximum
2022. május 31-ig

érintetti jogok: törléshez való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, tiltakozás joga

adattovábbítás: az Adatkezelő az adatokat 3. személy részére nem továbbítja.

Hírlevél feliratkozás
A kampány során az érintettnek lehetősége van hírlevélre feliratkozni, amelyet külön nyilatkozatban tehet meg. Papíralapon történő nyilatkozat esetén külön nyilatkozattal.

adatkezelés célja: érintettek tájékoztatása, informálása "A Balaton mindenkié!" című kampány alakulásáról, valamint Potocskáné Kőrösi Anita akcióival, tevékenységével kapcsolatban

kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési év (A születési dátum a személyre szabott kommunikáció során figyelembe vett szempont, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem kívánja választási tartalommal, politikai véleménnyel kapcsolatban fiatalkorúak adatait kezelni. Fiatalkorúak esetén az adatkezelés célja kizárólag véleménykérés, továbbá a koruknak megfelelő tartalmú tájékoztatás.)

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett hozzájárulása, a politikai véleményre vonatkozó különleges adatok kezelésére a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, az érintett kifejezett hozzájárulása ad feloldozást

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de maximum
2022. május 31-ig

adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon

érintetti jogok: törléshez való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, tiltakozás joga

adattovábbítás: az Adatkezelő az adatokat 3. személy részére nem továbbítja.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet. Az érintett jogosult a jelen tájékoztatón felül bővebb tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről az info@egyuttabalatonert.hu  e-mail címen.

.